40 jaar Wijngilde Breda

Wijngilde Breda (voorheen afdeling Noord-Brabant) viert dit jaar haar 40 jarig jubileum. Een goede reden om Henk Wijnen, als de persoon die van af het begin lid is van de afdeling, te vragen om een stukje geschiedenis te vertellen.

Henk Wijnen is ook al meer dan 25 jaar penningmeester van de afdeling Breda.

Oprichting

Als oprichtingsdatum wordt door Wijngilde Breda (vóór 2020 genaamd: afdeling Noord-Brabant) aangehouden 14 mei 1981. Dit is de datum van de eerste algemene ledenvergadering van onze afdeling waarbij de benoeming van het voorlopig bestuur tot definitief bestuur werd bekrachtigd. De afdeling Breda bestaat dit jaar (2021) dus 40 jaar.

De afdeling Breda is een van de afdelingen van de landelijke vereniging Het Nederlands Wijngilde.

De oprichting van de landelijke vereniging vond eveneens plaats in 1981. Uit het verslag van de landelijke statutenvergadering van 4 april 1981 blijkt dat op dat moment sprake was van afdelingen in 8 provincies.

De aanloop tot de oprichting

In 1971 werd in Maastricht opgericht het Nederlands Genootschap van Wijnvrienden (hierna: het Genootschap). Deze vereniging was uitsluitend actief in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Diverse leden van het Nederlands Wijngilde zijn in de jaren ’70 lid geweest van het Genootschap. Eind jaren ’70 ontstond binnen het Genootschap onenigheid o.a. over de te volgen toekomstige koers. Het gevolg was dat een aantal leden hun lidmaatschap van het Genootschap hebben opgezegd.

In de loop van het jaar 1980 kwamen verschillende wijnliefhebbers (onder wie uitgetreden leden van het Genootschap) bijeen om de oprichting van een landelijke vereniging te bespreken. Doel was o.a. een vereniging met afdelingen in zoveel mogelijk provincies.

De grote initiator voor de oprichting van de afdeling Breda was Gé Hilderink (overleden in 2008).

Hij was docent aan de Gemeentelijke Technische School in Breda en gaf daar lessen op horecagebied, met name aan leerlingen die voor de restaurantopleiding hadden gekozen. Ook gaf hij wijncursussen aan geïnteresseerde belangstellenden. Ikzelf heb in de jaren ’70 een wijncursus bij Gé gevolgd.

Gé Hilderink benaderde in het jaar 1980 enige wijnliefhebbers om zitting te nemen in een werkgroep die zich zou bezighouden met de oprichting van de afdeling Breda. De werkgroep ging voortvarend aan de slag en de eerste (maandelijkse) proeverij vond plaats in januari 1981.

De periode 1981 tot heden

Hierna volgt een opsomming van een aantal zaken die in de afgelopen 40 jaar hebben gespeeld in de afdeling Breda. De opsomming is geenszins volledig. Er moest een keuze worden gemaakt

1.  Mantels

     De afdeling Breda kan worden gekenschetst als een bourgondische afdeling. Het bestuur was voorstander van de aanschaf van mantels die o.a. gebruikt worden bij intronisaties van leden en feestelijke aangelegenheden. Daartoe heeft in de jaren 1981 en 1982 overleg plaatsgevonden met het landelijk bestuur. Na raadpleging van de andere afdelingen heeft het landelijk bestuur besloten over te gaan tot de aanschaf van 12 mantels. Indien nodig zouden die kunnen worden uitgeleend aan de afdelingen. De afdeling Breda heeft als enige afdeling zelf 6 mantels aangeschaft. In oktober 1982 zijn de mantels geleverd.

2.  Aantal leden

    Door de jaren heen is het aantal leden van de afdeling Breda nogal wisselend geweest. Aan het einde van het jaar van oprichting (1981) had onze afdeling 47 leden, mede doordat de wijncursussen van Gé Hilderink nieuwe leden opleverden. In de jaren ’80 was sprake van ca. 40 leden. Vanaf 1990 liep het aantal gestaag op met als top de jaren 1998 (89 leden), 1999 (88 leden) en 2000 (85 leden). In laatstgenoemde drie jaren kwamen gemiddeld 40 personen naar een proeverij. De laatste jaren bedraagt het aantal leden ca. 40.

3. De bestuursleden

    Sinds de oprichting in 1981 hebben 33 personen een bestuursfunctie vervuld. Het bestuur van de afdeling Breda bestaat de afgelopen 40 jaar uit gemiddeld 6 personen. 9 bestuursleden hebben 10 jaar of langer in het bestuur gezeten. Voorts zijn enige bestuursleden eveneens actief geweest in het landelijk bestuur.

4.  Proeverijen

     Jaarlijks worden 10 proeverijen gehouden. Dat is inclusief het jaarfeest en een wijn- en spijsproeverij. De proeverijen worden gegeven door de wijnmeester, door een lid van de afdeling of (soms) door een persoon van buiten de vereniging.

5.  Horecawijnwedstrijden

     Gedurende 1993 t/m 2009 heeft de afdeling Breda jaarlijks een blindproeverij georganiseerd met als doel de “Restaurantwijn van het jaar” te kiezen. Restaurants uit Breda en omgeving konden inschrijven met een wijn tot een tevoren bepaalde maximum verkoopprijs. Jaarlijks deden 30 tot 40 restaurants mee aan deze wedstrijd. Voor de afdeling Breda was het telkens weer een uitdaging om een bekend persoon te vinden die de oorkondes aan de eerste drie prijswinnaars wilde uitreiken. Ik herinner me dat de ambassadeur van Chili is geweest alsmede culinair journalist Wina Born.

Terheijden, juni 2021

Henk Wijnen, Penningmeester van de afdeling Breda vanaf 1981

Terug naar inhoudsopgave