Privacy Policy

Privacy Policy

Het Nederlands Wijngilde (NWG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het NWG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

*Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
*Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
*Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
*Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
*Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
*Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NWG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door het NWG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
*Administratieve doeleinden;
*Communicatie over de vereniging en uitnodigingen;
*Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
*Het lidmaatschap van de vereniging;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het NWG de volgende persoonsgegevens van u vragen:
*Voornaam;
*Tussenvoegsel;
*Achternaam;
*Adres;
*Telefoonnummer(s);
*E-mailadres;
*Bankrekeningnummer, voor zover het lid gemaakte verenigingskosten declareert;

Uw persoonsgegevens worden door het NWG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
*Gedurende de looptijd van de overeenkomst met een uitloop van twee jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door het NWG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
*Het informeren van de persoon over de vereniging en het beantwoorden van de door de persoon gestelde vragen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
*Het door de geïnteresseerde invullen van het contactformulier op de website, of het zenden van een e-mail;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NWG de volgende persoonsgegevens van u vragen:
*Voornaam;
*Tussenvoegsel;
*Achternaam;
*Telefoonnummer;
*E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door het NWG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
*Gedurende de periode dat men contact heeft met een uitloop van twee jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken dus ook geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) ook indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het NWG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
*Alle personen die namens het NWG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
*We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
*Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
*We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
*Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Nederlands Wijngilde
Landelijk Secretaris
De heer T. Schaafsma
Buitenkerk 71
2471 XH Zwammerdam
secretaris (at) nederlandswijngilde.nl